Tildelinger

 

ViS-prisen for forskningsjournalistikk 2015 til frilansjournalist Silje Pileberg

 

Vitenskapsakademiet i Stavanger (ViS) deler ut ViS-prisen for kritisk, innsiktsfull og vederheftig forskningsjournalistikk for femte gang.

 

 Prisen  for 2015 er tildelt frilansjournalist Silje Pileberg for sin artikkel «Drapsdømt for jordskjelv» fra tidsskriftet Plot, oktober, 2014. Gjennom glitrende fortellerkunst har hun satt lys på et av samtidens mest komplekse vitenskapelige prinsipper – usikkerhet og føre-var-prinsippet.

 

Prisen er på kr 50 000 og blir delt ut 17.juni  kl 18.30 i Arkeologisk museum i Stavanger. Utdeingen blier etterfulgt av prisvinnerens foredrag om forskningsjournalistikk. Alle er velkommen.

 

Vitenskapsakademiets begrunnelse:

Fra første setning i artikkelens ingress stilles et helt vesentlig spørsmål: Kan en forsker stilles til ansvar for ikke å ha uttrykt tilstrekkelig usikkerhet? «Ein italiensk domstol har dømt seismolog Giulio Selvaggi for uaktsomt drap på 29 menneske. Sjølv meiner han at han berre gjorde jobben sin», skriv Pileberg. Og vi er midt inne i et drama som har gjenklang langt utover historien om Selvaggi, og langt inn i et vesentlig og udekket samfunnsspørsmål: Hvilken rolle spiller vitenskapen i risikovurderinger? Hvilket ansvar har forskere for å skjønne når katastrofen rammer? I denne saken er det seismologer og geologer som er på tiltalebenken. Det kunne ha vært en biolog, en havforsker, en klimaforsker.

 

309 mennesker døde i jordskjelvet i italienske L’Aquila natt til 6. april, 2009. Pårørende gikk til rettssak fordi de mente deres kjære hadde dødd fordi de ble beroliget av eksperter og fra styresmaktene. 

 

Forskningsetikken skriver slik om usikkerhet, risiko og føre-var-prinsippet: «Forskeren skal få klart fram hvilken grad av sikkerhet og presisjon forskningsresultatene kjennetegnes av. Spesielt skal forskeren være nøye med å klargjøre funnenes relative sikkerhets- og gyldighetsområde, og forskeren skal bestrebe seg på å påpeke eventuelle risiko- og usikkerhetsmomenter som kan ha betydning for eventuelle anvendelser av forskningsfunnene».

 

Å formidle et klart bilde av relativ sikkerhet, å finne gode metoder for å framstille usikkerhet i forskningen, er forskerens etiske ansvar, et ansvar som blir stadig mer komplekst. Hvordan er samspillet mellom vitenskapen og politikken? Hvem skal DET pekes på når det går galt? Politikken eller vitenskapen?   

 

 Dette ligger under som en klangbunn i Pilebergs artikkel, en artikkel til inspirasjon, til opplysning og ettertanke. En artikkel av form og format samfunnsdebatten trenger, og som bør bane vei.

 

ViS-prisen blir delt ut etter forslag fra landets pressefolk og vitenskapelig ansatte ved universiteter og høyskoler og etter innstilling av en nominasjonskomité oppnevnt av ViS.

 

Nominasjonskomiteen har bestått av:

Professor Roald Berg ved Universitet i Stavanger og ViS,

Professor i journalistikk Harald Hornmoen ved Høgskolen i Oslo og Akershus,

Kultur  og debattredaktør Hilde Sandvik i Bergens Tidende,

Professor Trine Syvertsen  ved Universitetet i Oslo som representant for Norsk Presseforbund  

Redaktør Dag Hellesund i universitetsavsia På Høyden som representant for Norsk Forening for Forskningsjournalister.

Professor emeritus Ivar Langen, har fungert som nominasjonskomiteens sekretær.

 

ViS-prisen er finansiert av avisene Aftenposten, Adresseavisen, Bergens Tidende, Fædrelandsvennen og Stavanger Aftenblad.

Kontaktpersoner: professor Roald Berg, tel 51831345, epost roald.berg@uis.no Preses Ivar Langen, tel 95916370, epost ivar.langen@uis.no

 

ViS-prisen i forskningsjournalistikk 2014 til universitetsavisen På Høyden

 

Vitenskapsakademiet i Stavanger (ViS) deler ut ViS-prisen for kritisk, innsiktsfull og vederheftig forskningsjournalistikk for fjerde gang i 2014.

 Prisen for 2014 går til universitetsavisen På Høyden ved ansvarlig redaktør Dag Hellesund for avisens journalistiske dekning av vesentlige forskningspolitiske og forskningsetiske spørsmål.

Prisen er på kr. 50 000, og blir delt ut 17. juni kl 19 i Arkeologisk museum, Stavanger.

Utdelingen vil bli etterfulgt av prisvinnerens foredrag om sin forskningsjournalistikk. Alle er velkommen.

 

Vitenskapsakademiets begrunnelse for tildelingen er:

Universitetsavisen På Høyden fikk innført Redaktørplakaten i 2012, og har benyttet den redaksjonelle friheten som fulgte av dette til å reise viktige forskningspolitiske spørsmål i tråd med journalistikkens krav til kritikk og samfunnsrelevans og forskningens tradisjoner for meningsbrytning. Derved har På Høyden vært med å utvikle en ny tradisjon for uavhengige universitetsaviser og bidratt til fri debatt i og rundt universitetsmiljøet om avgjørende forskningsetiske spørsmål i tilknytning til finansiering av norsk forskning og i tilknytning til vilkårene for landets forskingspersonale.

 Vitenskapsakademiet har særskilt merket seg På Høydens dekning avog til dels initiativ til diskusjonen rundt Statoils finansiering av norsk forskning og de etiske spørsmål som reiser seg omkring gass- og petroleumsforskingen i en tid da menneskeskapte klimaendringer med utspring i blant annet CO2-utslipp, er blitt aktualisert og dokumentert, samt de dilemmaer som følger av dette i lys av det norske samfunnets avhengighet av olje- og gassutvinningen. På Høyden har naturligvis ikke eneansvar for at disse avgjørende spørsmålene er reist i den norske offentlige debatt de senere årene. Men På Høydens reportasjer, intervjuer og kommentarer har hatt en slik kvalitet og en så stor grad av vederheftighet og seriøsitet, at den debatten som avisen har reist om de såkalte «Statoil-stipendiatene» har spredt seg videre til andre medier, som Dagens Næringsliv, Morgenbladet, Bergens Tidende med flere, slik at På Høyden har drevet saken framover og oppover på den nasjonale agendaen. Universitetet i Bergen, På Høydens moderuniversitetet, har bidratt til å løfte saken ved å be Den nasjonale forskningsetiske komiteen for naturvitenskap og teknologi (NENT) om å avklare de spørsmål som her er blitt reist. 

Vitenskapsakademiet har også merket seg På Høydens kritiske, men også saklige reportasjer og intervjuer omkring stridighetene rundt ledelsen av en av landets sentrale forskingsmiljøer for miljø- og klimaforskning, nemlig Nansen-senteret. Dette senteret er del av et vektig klimaforskningsmiljø i Bergen med internasjonal slagkraft, og således har ledelsesspørsmålet nasjonal betydning på dette viktige området. Også av denne grunn bør På Høyden berømmes for sin vilje og evne til å reise og gjennomføre en debatt preget av seriøsitet, vederheftighet og saklighet.

 

På Høydens konstruktive og formative virksomhet innenfor forskningsjournalistikk har fylt et tomrom i landets offentlige ordskifte. Landets flora av fagtidsskrifter har oftest manglet et tverrfaglig blikk, mens de flerfaglige forskningsdiskusjonene tenderer mot å drukne i konkurransen om dagsaktuell politikk i landets allmenne medier. Universitetsavisene har i kraft av sin nærhet til forskningsmiljøene særskilt gode forutsetninger for å drive videre den forskningsjournalistiske virksomhet som På Høyden har gitt gode eksempler på.

 

ViS-prisen blir delt ut etter forslag fra landets pressefolk og vitenskapelig ansatte ved universiteter og høyskoler og etter innstilling av en nominasjonskomité oppnevnt av ViS.

Nominasjonskomiteen har bestått av:

Professor Roald Berg ved Universitet i Stavanger og ViS,

Førsteamanuensis i journalistikk Harald Hornmoen ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Kultur og debattredaktør Hilde Sandvik i Bergens Tidende,

Dekan Trine Syvertsen ved Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo som representant for Norsk Presseforbund.

 

ViS-prisen er finansiert av avisene Aftenposten, Adresseavisen, Bergens Tidende, Fædrelandsvennen og Stavanger Aftenblad.

Kontaktpersoner: Professor Roald Berg, tel. 51831345, epost: roald.berg@uis.no , Ivar Langen, tel. 95916370, ivar.langen@uis.no

 

ViS-prisen for forskningsjournalistikk 2013

Vitenskapsakademiet i Stavanger (ViS) deler ut ViS-prisen for kritisk, innsiktsfull og vederheftig forskningsjournalistikk, for tredje gang. Prisen for 2013 går til Morgenbladets redaksjon, for et lengre forskningsjournalistisk virke, med stigende kvalitet på dekningen de senere årene.

Prisen på kr 50 000 ble delt ut 17. juni 2013 i Stavanger.

Vitenskapsakademiets begrunnelse for tildelingen er:

Ukentlig skriver Morgenbladets redaksjon og faste, eksterne skribenter bredt og grundig om forskning i en rekke forskjellige genre som essays, kommentarer, intervjuer, bokanmeldelser, og reportasjer.

Det er ikke minst ved sin kritiske reportasjejournalistikk at Morgenbladet skiller seg ut i den norske pressedekningen av forskning. Flere av artiklene som presenteres i seksjonene Samfunn og Ideer er eksempler på forklarende eller reflekterende featurereportasjer. De tar gjerne for seg fremvoksende eller kontroversielle forskningsfelt og belyser teorier og tanker knyttet til disse fra ulike perspektiver, med et bredt utvalg av kilder, både skriftlige og muntlige. 

Eksempler fra de siste årene er artikler som «Tankeskiftet», «Behring Breiviks hjerne og vår egen» og «DNA-samfunnet». Artikkelen «Tankeskiftet» tar for seg den kognitive terapiens dominerende posisjon i Norge. Journalisten stiller selv kritiske spørsmål og siterer kritikere av den kognitive terapien i en slik grad at man får et bilde av den hegemoniske kampen som foregår på fagfeltet. Artikkelen om hjerneforskningen setter angivelige innsikter i nevrovitenskapen opp mot tanker om at mennesker har en fri vilje. Det meste er ifølge noen hjerneforskere biologisk determinert i det menneskelige handlingsrommet, men artikkelen blir ikke minst god fordi sentrale kilder utfordrer de nevrofysiologene som mener de har avgjort debatten om menneskers frie vilje. «DNA-samfunnet» gir et nyansert innblikk i et prioritert forskningsfelt i Norge, Livsvitenskap, og framhever samfunnsmessige utfordringer på feltet.    

Slike artikler vitner om at Morgenbladets redaksjon evner å skape en type problematiserende forskningsjournalistikk som VIS-prisen ønsker å stimulere til.  Det er journalistikk som bryner forskjellige synsmåter mot hverandre og viser hvordan ulike tolkninger, verdier og interesser preger fagområder. På denne måten får journalistene fram at uenigheter i forskning kan bunne i at forskere har grunnleggende forskjellige måter å tenke omkring et fenomen, forskjellige teorier om hvordan kunnskap kan produseres på et felt.

Leseren inviteres til å reflektere kritisk over hvordan forskning er integrert i sosiale prosesser. Forskningen sees ikke fortrinnsvis som et autonomt område, men som samfunnsvirksomhet med potensielt betydelige konsekvenser for samfunnsutviklingen. Samtidig synliggjør reportasjene vitenskapelig usikkerhet og gir et mer realistisk bilde av hva vitenskapen er i stand til å oppnå enn de hyppige nyhetsoppslagene om hva «ny forskning viser» i norsk presse.       

I reportasjer så vel som intervjuer og kommentarer retter Morgenbladet ofte et skarpt blikk på etiske utfordringer og dilemmaer knyttet til forskningsfelt som bioteknologi. Journalistene viser dessuten tendenser til å anvende fortellende virkemidler på en måte som vil kunne engasjere flere enn de sosiale elitegruppene som ansees som avisens primære lesere. Debattsidene viser hvordan avisen lykkes med å stimulere til meningsutveksling om frontforskning og dermed hva slags samfunn vi ønsker oss.  

ViS-prisen blir delt ut etter forslag fra landets pressefolk og vitenskapelig ansatte ved universiteter og

høyskoler og etter innstilling av en nominasjonskomité oppnevnt av ViS. Nominasjonskomiteen har bestått av Visepreses, professor Jan-Erik Karlsen ved Universitet i Stavanger, førsteamanuensis i journalistikk Harald Hornmoen ved Høgskolen i Oslo og Akershus, kultur- og debattredaktør Hilde Sandvik i Bergens Tidende, og dekan Trine Syvertsen ved Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo som representant for Norsk Presseforbund. Professor emeritus Ivar Langen, har i egenskap av Generalsekretær for ViS også fungert som nominasjonskomiteens sekretær.

 

ViS-prisen er finansiert av avisene Aftenposten, Adresseavisen, Bergens Tidende, Fædrelandsvennenog Stavanger Aftenblad.