Statutter

 

 

 

STATUTTER

FOR

VITENSKAPSAKADEMIET I STAVANGER

 

Sist endret på årsmøtet 15. juni 2017

 

AKADEMIETS NAVN, SETE OG FORMÅL

§ 1.

Vitenskapsakademiet i Stavanger har som sitt formål å fremme vitenskap og forståelse for vitenskapens betydning i regionen. Dette formålet vil akademiet ivareta gjennom å arrangere møter og seminarer, dele ut priser, og delta i samfunnsdebatten for å fremme vitenskapelige synspunkter og perspektiver.

 

AKADEMIETS MEDLEMMER

§ 2

Akademiet har

1) innenlandske medlemmer (inntil 150 antall)

2) utenlandske medlemmer (inntil 30 antall)

3) æresmedlemmer (inntil 5)

Betegnelsene innen- og utenlandsk gjelder bopel.

Kategori 1 og 2 innbefatter medlemmer fra alle akademiske felt (medisin, realfag, humaniora, etc.). Styret påser at det er en rimelig fordeling mellom ulike fagfelt.

Medlemskap i kategori 3 er begrenset til personer som i overordentlig høy grad har utmerket seg innenfor vitenskap, kultur- eller samfunnsliv mer generelt. Medlemmer i denne kategori kan ha et hvilket som helst statsborgerskap.

Det velges ikke inn nye assosierte medlemmer.

 

For de to første kategorier er antall medlemmer under 70 år begrenset. Styret fastsetter for en periode på 3 år det maksimale antall for hver kategori.

Fra og med det år et medlem fyller 70 år, går det ut av den antallsbegrensede medlemsmasse, men beholder alle rettigheter som medlem.

Æresmedlemmer har livsvarig medlemskap.

§ 3

Innvalg av medlemmer skjer etter begrunnet forslag fra minst to av akademiets medlemmer.

 

Medlemmene inviteres til å sende inn forslag på nye medlemmer før 1.mai hvert år. Forut for denne fristen skal styret kunngjøre for medlemmene hvor mange ledige plasser det er i medlemskategoriene.

Forslagene blir vurdert og prioritert av styret eller en opptakskomité bestående av medlemmer av akademiet og nedsatt av styret, etter en vurdering av vedkommendes vitenskapelige eller kunstneriske innsats, normalt professorkompetanse, dokumentert ved publikasjoner eller på annen måte.  Forslagene sendes deretter på e-posttil alle medlemmer for skriftlig avstemning. De anses vedtatt dersom ikke minst 25 % av medlemmene på e-post motsetter seg dette. Resultatet gjøres kjent på årsmøtet etter valget.

Innvalgte medlemmer mottar et diplom underskrevet av Akademiets preses og generalsekretær.

Nærmere bestemmelser om innvalg, valgstyrer og frister fastsettes av styret.

 

§ 4.

Valg av æresmedlemmer foretas av akademiets innenlandske medlemmer etter forslag fra styret og etter samme prosedyre som innvalg av ordinære medlemmer (se § 3).

Nærmere bestemmelser om valg av æresmedlemmer fastsettes av styret.

 

AKADEMIETS ORGANER

§ 5

Årsmøtet er Akademiets høyeste organ. Møtet holdes på Akademiets stiftelsesdag 17. juni eller den nærmest tilliggende dag hvis 17. juni faller på en lørdag eller søndag.

§ 6.

Akademiets virksomhet ledes av et styre, bestående av preses, visepreses, generalsekretær og to medlemmer samt to varamedlemmer. Preses, fire styremedlemmer og tre varamedlemmer  til styret velges på årsmøtet for en periode på inntil to år.

Årsmøtet velger en revisorsom skal avgi uttalelse om regnskap og revisjon. Valget foregår skriftlig når det er flere kandidater til samme ombud, og ellers dersom noen krever det.

 

Årsmøtet velger en valgkomité bestående av tre av Akademiets medlemmer til å foreslå kandidater til de valgte verv for en periode på to år. Styret foreslår kandidater til valgkomiteen.

 

Styret konstituterer seg selv på sitt første møte og velger visepreses og generalsekretær blant sine medlemmer. Gyldig vedtak i styremøtet krever at minst tre medlemmer deltar. Ved uforutsett vakanse i tjenesteperioden velger første medlemsmøte nytt styremedlem.

 

Styret har som sin hovedoppgave å ivareta Akademiets vitenskapelige og økonomiske interesser. Styret kan nedsette utvalg til å ivareta bestemte oppgaver.

 

Preses er styrets leder og leder også medlemsmøtene og styremøtene. Visepreses trer inn når preses har forfall.

 

Generalsekretæren og/eller presessørger i samråd med styret for akademiets løpende administrasjon, inkludert arkiv- og referatordningen.

 

Styret kan engasjere en styresekretær til å forestå Akademiets daglige drift.

 

AKADEMIETS VIRKSOMHET

§ 7

Regnskap og årsberetning legges frem for godkjenning på årsmøtet. Styret kaller inn til årsmøtet med 3 ukers varsel. Mellom årsmøtene holdes medlemsmøter, i alminnelighet med vitenskapelige foredrag. Disse er normalt åpne for allmennheten, mens møtene lukkes når foreningssaker behandles.

 

Styret kan for bestemte saker gi adgang til å forhåndstemme; ellers stemmer de fremmøtte medlemmer. Ved stemmelikhet avgjør møteleders stemme.

 

§ 8

Akademiet kanutgi en årbok med en beretning om de forskjellige sider av virksomheten i den grad økonomi og andre forhold tillater. Annen publisering kan vedtas av et medlemsmøte etter vurdering av styret. Om akademiet utgir et vitenskapelig arbeid, skal dette først legges frem for et medlemsmøte.

 

§ 9

Akademiet arbeider for sitt formål med de midler det til enhver tid finner tjenlig. Hvor bedre resultater kan oppnås i samvirke med andre selskaper, foreninger, institusjoner o.s.v. i inn- og utland, skal akademiet søke å etablere slikt samarbeid.

 

STATUTTENDRINGER

§ 10

Forslag til endring av disse statutter skal fremlegges på et årsmøte og må vedtas av årsmøtetfor å være gyldig.  Forslag til endring må være styret i hende minst 30 dager før årsmøtet og skal gjøres kjent for medlemmene med styrets vurdering minst 14 dager før møtet.

 

§ 11.

Opphører akademiets virksomhet, tilfaller dets eventuelle kapital Universitetet i Stavanger.

Akademiets arkiv disponeres etter arkivetatens bestemmelse.

De opprinnelige statuttene for Vitenskapsakademiet ble fremlagt som forslag på stiftelsesmøte den 17. juni 2004, og vedtatt med mindre endringer på den ekstraordinære generalforsamling i Rosenkildehuset den 12.oktober samme år.

Senere er statuttene endret etter vedtak på årsmøtene 17. juni 2010 , 17. juni 2011, 17. juni 2014 og 17.juni 2016 og 15 juni 2017.