Årsmøteprotokoll

 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE TORSDAG 15. JUNI 2017 KL 1800

Victoria Hotel

 

Tilstede: 14 medlemmer

Sak 1.  Møteåpning

Preses ønsket velkommen og ba om forslag til møteleder og protokollunderskriver.

 

 • Vedtak: Aud Berggraf Sæbø ble valgt som møteleder og Bodil Furnes som protokollunderskriver

 Sak 2.  Årsberetning 2016 / 2017

Denne var sendt ut på mail før møtet.

Preses resymerte seksjon for seksjon i beretningen og ba om kommentarer til disse.

Deretter ble hele årsberetningen tatt opp til avstemning.

 

 • Vedtak: Årsberetningen tas til etterretning uten merknader

 Sak 3.  Årsregnskap 2016

Revidert regnskap var sendt ut på mail før møtet. Regnskapsåret følger nå kalenderåret. Preses gjennomgikk hovedtrekkene i regnskapet, og leste revisorberetningen som påpeker at regnskapet er oversiktlig, følger etablerte regnskapsprinsipper, og har komplette kvitteringer. Regnskapet viser dessuten av ViS har en sunn økonomi.

 •  Vedtak: Årsmøtet godkjente det reviderte regnskapet uten merknader

 

Sak 4.  Endring av statuttene  

Styret foreslår to vedtektsendringer i § 6, angående valgperioden – at denne settes til inntil 2 år, og at antall varamedlemmer økes fra to til tre.Den aktuelle setningen lyder da: "Preses, fire styremedlemmer og tre varamedlemmer til styret velges på årsmøtet for en periode på inntil 2 år".

Preses gjorde rede for forslagets beveggrunner; to hensyn må ivaretas, for det første at man sikrer kontinuitet mellom styrene som velges, og for det andre at man har tilstrekkelig mange vararepresentanter til alltid å være beslutningsdyktige på styremøtene.

 

 • Vedtak: Statuttenes § 6 endres som foreslått.

 

Sak 5. Valg 

Valgkomiteens forslag var sendt ut på forhånd

Generalsekretæren gjorde rede for de endringer som ville følge av vedtaket i sak 4, om valgperioder og antall medlemmer og varamedlemmer.

 • Vedtak: Årsmøtet sluttet seg til valgkomiteens forslag, med én mindre endring. Stein Tore Nilsen ble valgt som varamedlem for 1 år, mot opprinnelig foreslått 2 år.

 • Følgende styre ble valgt ved akklamasjon:

 

Preses : Jan Erik Karlsen 2017-2018

 

Styremedlemmer:

 • Aud Berggraf Sæbø 2017-2018

 • Ole Andreas Engen 2017-2019

 • Knut Holter 2017-2019

 • Aslaug Mikkelsen 2017-2019

 

Varamedlemmer:

 • Alice Kjellevold 2017-2019

 • Stein Tore Nilsen 2017-2018

 • Jon Arne Søreide 2017-2019

 

 • Revisor for 2 år: Forskningsdirektør PhD Einar Leknes, IRIS

 • Valgkomite for 2 år: Prof. emerita Martha Ulvund, NJMB, Prof. Dennis Nilsen, SUS

Styret konstituerer seg iht § 6 på første styremøte 13.9.2017 og velger Visepreses og Generalsekretær.

 

Sak 6. Diplom til nye medlemmer

Opptak av nye medlemmer og utdeling av medlemsdiplom.

Generalsekretær og Preses foresto utdelingen av diplomer til fire av i alt syv nye medlemmer. To av de nye medlemmene hadde varslet at de var forhindret fra å motta diplomet på årsmøtet, mens et nytt medlem skulle få sitt diplom under den etterfølgende middagen.

 

 

 

Stavanger, 15. juni 2017

 

 

                                                          

Aud Berggraf Sæbø                                                                                     Bodil Furnes   (sign)